Cena plynu

Zloženie ceny plynu

Isto viete, že koncová cena plynu sa skladá z viacerých zložiek. Je to tak, pretože plynu je potrebné vyťažiť/vyrobiť, spoľahlivo regulovať pre stabilný tlak a dodržanie technických noriem a preniesť k vám.

Ako postupovať pri celom procese výberu dodávateľa plynu sa dočítate v ebooku:

TU si prečítate postup

Zloženie ceny plynu

Celková cena plynu sa skladá z platieb za sadzba obchodníka za odobratý plyn.(1.), sadzba za distribúciu plynu(2.) sadzba za prepravu(3.)

1. Sadzba obchodníka za odobratý plyn je cenou za samotnú spotrebu plynu a skladá sa z dvoch položiek:

Fixnej platby za dodávku plynu(FMSo):

Pravidelná mesačná platba za jedno odberné miesto bez ohľadu na spotrebovanú energiu.

Sadzba za odobratý plyn(SOPo):

Cena za samotnú spotrebu zemného plynu v MWh alebo kWh. Túto zložku a len túto zložku ceny plynu si môžete vyjednať nižšiu s dodávateľom plynu

2. Sadzba distribúcie plynu je pevne stanovená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) www.urso.gov.sk:

Táto sadzba je rovnaká bez ohľadu na dodávateľa. Nedá sa ovplyvniť

Fixná mesačná sadzba za distribúciu plynu(FMSd):

Podľa cenového rozhodnutia ÚRSO pre SPP – distribúcia, a.s. je pre koncových odberateľov v jednotlivých tarifných skupinách prepočítaná na mesačné platby vo forme 1/12 fixného ročného poplatku

Variabilná sadzba za distribúciu odobratého plynu(SOPd):

Cena za samotnú spotrebu plynu. Je to poplatok za priamu distribúciu zemného plynu. Teda sadzba x množstvo spotreby v MWh alebo kWh

3. Sadzba za služby súvisiace s prepravou(SOPp):

Variabilná sadzba za odobratý plyn. Koncová cena plynu pre odberateľov plynu obsahuje tieto ďalšie regulované zložky, schválené alebo určené URSO ako ceny pevné

DPH 20%

To vám asi nemusím vysvetlovať ani komentovať :)

Ako je možné, že každý dodávateľ ponúka inú cenu za rovnakú energiu?

Časy, kedy bolo možné nakúpiť plyn len od jedného dodávateľa a len za podmienok, ktoré on oznámil, sú definitívne preč . Výrobu energií dnes zabezpečuje viacero subjektov (energia jadrová, energia z uhlia, z plynu, vodná, veterná a slnečná, bridlicový plyn). Preto aj „energetický obchod“ môže nakupovať od rôznych subjektov a za rôzne ceny. Každý dodávateľ tak nakupujú plyn na trhu, kde existuje konkurencia a ceny plynu sa tak stanovujú dohodou zmluvných strán – to sa nazýva tzv. liberalizácia trhu s energiami. Samozrejme je to veľká výhoda pre konečného zákazníka, ktorý si tak môže porovnať ceny plynu viacerých dodávateľov a vybrať si najnižšiu cenu plynu od potenciálnych dodávateľov.

Prečo sú prenos a distribúcia energií všade za rovnakú cenu?

Do domácnosti, alebo do firiem vedú iba jedny potrubné rozvody. Je to z dôvodu, že tieto potrubia sa nedajú podeliť medzi viacero subjektov. Preto ich údržbu a správu je možné zabezpečovať iba jediným subjektom na danom území. Budovanie a údržba potrubných rozvodov zostane zrejme navždy monopolnou činnosťou a v tejto oblasti konkurencia nepríde. Okrem súkromných rozvodov rôznych areáloch a priemyselných parkoch. Ceny za prenos a distribúciu plynu preto určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a sú regulované, resp. presne určené.

Ako sa určuje cena plynu?

Cena za zemný plyn je určovaná na trhu. Konkrétne ceny sú na Slovensku veľmi závislé od cien na medzinárodných trhoch, najmä na burze v Lipsku. Slovenská cena s malou prirážkou prakticky kopíruje cenu na tejto burze. A cena plynu na burze sa zase väčšinou pohybuje veľmi podobne ako cena ropy. Ak ropa zdražuje, zvyšuje sa aj cena plynu. A naopak. V zásade teda platí, že existuje veľmi tesná závislosť medzi cenou ropy na svetovom trhu a cenou plynu na Slovensku. Nakoľko cena ropy za posledné roky významne klesla, klesla aj cena plynu. Preto je dobré si urobiť prehľad v aktuálnych cenách zemného plynu.

Legislatíva garantuje istotu

Pravidlá fungovania trhu s elektrinou sú definované na rôznych úrovniach. Keďže trh s elektrinou je súčasťou jednotného európskeho trhu, základné pravidlá sú spoločné pre všetky členské štáty EÚ a sú súčasťou európskych pravidiel. Na Slovensku sú najdôležitejšími normami:

  • zákon č. 656/2004 o energetike
  • zákon č. 276/2001 o regulácii v sieťových odvetviach
  • nariadenie vlády č. 317/2007, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou

S cieľom podporiť konkurenčné prostredie na trhu s elektrinou slovenská legislatíva veľmi dôsledne vyriešila aj možné pochybnosti klientov alternatívnych dodávateľov. Vláda vo svojom nariadení číslo 317/2007 dáva v §14 jednoznačné záruky, že nikto bez elektriny nezostane. Na základe tohto predpisu je v prípade problémov alternatívneho dodávateľa elektriny povinný tradičný dodávateľ prevziať jeho záväzky a dodávať mu elektrinu

Nebojte sa zmeny dodávateľa elektriny. Kvalita dodávky elektriny zostáva rovnaká. Pri výbere elektriny sa preto v zásade môžete vždy baviť iba o cene za dodávku elektrickej energie.

Pokiaľ sa rozhodnete zmeniť dodávateľa elektriny, alebo plynu, či už od tradičného alebo niektorého z alternatívnych dodávateľov, kvalita dodávok sa nezmení. Zákon totiž garantuje dodávky elektriny a plynu s rovnakou stabilitou a požadovanou kvalitou, ktorú musí zabezpečiť každý dodávateľ . Aj v najhoršom prípade, ak by náhodou niektorý z dodávateľov opustil trh(skrachoval), zákon garantuje odberateľom nepretržitú dodávku elektriny a plynu a to prostredníctvom tradičných dodávateľov - pod názvom „dodávateľ poslednej inštancie“ .

Spotreba elektriny vo firmách je vysoko individuálna.

Preto je potrebne mať pripravené podklady a vyžiadať si cenové ponuky od viacerých dodávateľov na porovnanie ceny elektriny.