Cena elektriny

Čo môžete čakať od porovnania cien elektriny a uzavretia novej zmluvy?

Hlavne nižšiu cenu elektriny a lepšie obchodné podmienky. Z mojej skúsenosti môžete očakávať 5-50% nižšie ceny elektriny a nebojte sa opýtať na širšiu toleranciu odberu u mňa je štandard 50%. Je to ale individuálne. Viem vám stým pomôcť.


Na začiatok si treba byť vedomí, že oslovíte spoľahlivých dodávateľov a za nimi reálnych pracujúcich ľudí. Preto je potrebné vystupovať otvorene a pravdivo

  • Na začiatku by sta sa mali vyznať vo faktúrach a mať ich pripravené za posledných 12 mesiacov. Keď dostanete zľavu 10%, nemyslite si, že napríklad z mesačnej platby 100.-EUR budete platiť o 10.-EUR menej. Tak to nie je. Prečo, to sa dočítate v tomto článku(Už čoskoro)
  • Príprava cenových ponúk nie je rozdávanie politických letákov. Na jej vypracovanie je potrebné dodávateľovi dodať podklady za posledných 12 mesiacov a aj technickú špecifikáciu odberu, prípadne údaj o dennej MRK dodávky elektriny.

Ako postupovať pri celom procese výberu dodávateľa elektriny sa dočítate v ebooku:

TU si prečítate postup

Zloženie ceny elektriny

Isto viete, že koncová cena elektriny sa skladá z viacerých zložiek. Je to tak, pretože elektrinu je potrebné vyrobiť, spoľahlivo regulovať pre stabilitu siete a dodržanie technických noriem a preniesť k vám.

Zloženie ceny elektriny

Celková cena za elektrinu sa skladá z platieb za dodávku elektriny(1.), distribúciu elektriny(2.) a za ostatné tarify(3.)

1. Cena za dodávku elektriny je cenou za samotný predaj elektriny a skladá sa z dvoch položiek:

Fixnej platby za dodávku elektriny:

pravidelná mesačná platba za jedno odberné miesto bez ohľadu na spotrebovanú energiu.

Variabilnej platby za dodávku elektriny:

Cena za samotnú spotrebu elektrickej energie v MWh alebo kWh.

2. Cena elektriny je za distribúciu elektriny a je pevne stanovená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) www.urso.gov.sk:

Táto zložka je rovnaká bez ohľadu na dodávateľa. Nedá sa ovplyvniť

Fixná platba za distribúciu:

Poplatok za rezervovanie „kapacity“ (MRK) v sieti. Je to pravidelná mesačná platba za jedno odberné miesto bez ohľadu na spotrebovanú energiu. Určuje sa na základe počtu fáz v domácnosti (platí pre odberateľov na Západnom Slovensku), alebo na základe dohodnutej tarify (platí pre odberateľov na Strednom a Východnom Slovensku)

Variabilnej platby za distribúciu:

Cena za samotnú spotrebu energie. Je to poplatok za priamu distribúciu elektrickej energie. Teda sadzba x množstvo spotreby v MWh alebo kWh

Zvyšné tarify koncovej ceny elektriny:

Koncová cena elektriny pre odberateľov elektriny obsahuje tieto ďalšie regulované zložky, schválené alebo určené URSO ako ceny pevné

Sú to:

Tarifa za straty pri distribúcii elektriny:

zohľadňuje náklady súvisiace s nákupom elektriny pre krytie strát, ktoré fyzikálne vznikajú pri distribúcii požadovaného množstva elektriny pre koncového odberateľa. Patria sem aj straty za čierny odber

Tarifa za prevádzkovanie systému:

touto časťou ceny sa koncoví odberatelia elektriny skladajú na podporu výroby elektriny z domáceho uhlia, obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou a na organizátora krátkodobého trhu s elektrinou

Tarifa za systémové služby:

Ide o náklady spojené s reguláciou elektrizačnej sústavy, ktoré je potrebné vynaložiť na udržanie jej stability a spoľahlivosti

Odvod do Národného jadrového fondu:

na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (nie je regulovaná URSO)

DPH 20%

Cena samotnej elektriny môže byť vyjadrená tzv. jednotarifou, pri ktorom sa platí rovnaká cena bez ohľadu na to, či sa elektrina spotrebúva cez deň (teda v špičke), alebo v noci (teda mimo špičky). Cena elektriny môže byť ale rozdelená aj na tzv. nízku a vysokú tarifu tzv. dvojtarif. Nízkou tarifou je spoplatnená elektrina spotrebovaná mimo špičiek a vysokou tarifou sa platí za elektrinu spotrebovanú počas špičky.


Ako je možné, že každý dodávateľ ponúka inú cenu za rovnakú energiu?

Časy, kedy bolo možné nakúpiť elektrinu alebo plyn len od jedného dodávateľa a len za podmienok, ktoré on oznámil, sú definitívne preč . Výrobu energií dnes zabezpečuje viacero subjektov (energia jadrová, energia z uhlia, z plynu, vodná, veterná a slnečná). Preto aj „energetický obchod“ môže nakupovať od rôznych subjektov a za rôzne ceny. Každý dodávateľ tak nakupuje elektrinu na trhu, kde existuje konkurencia a ceny elektriny sa tak stanovujú dohodou zmluvných strán – to sa nazýva tzv. liberalizácia trhu s energiami. Samozrejme je to veľká výhoda pre konečného zákazníka, ktorý si tak môže porovnať ceny elektriny viacerých dodávateľov a vybrať si najnižšiu cenu elektriny, alebo plynu od potenciálnych dodávateľov.


Prečo sú prenos a distribúcia energií všade za rovnakú cenu?

Do domácnosti, alebo do firiem vedú iba jedny elektrické káble. Je to z dôvodu, že tieto káble sa nedajú podeliť medzi viacero subjektov. Preto ich údržbu a správu je možné zabezpečovať iba jediným subjektom na danom území. Budovanie a údržba elektrických vedení zostane zrejme navždy monopolnou činnosťou a v tejto oblasti konkurencia nepríde. Okrem súkromných distribučných sieti v rôznych areáloch a priemyselných parkoch. Ceny za prenos a distribúciu elektriny preto určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a sú regulované, resp. presne určené.


Ako sa určuje cena elektriny?

Cena za silovú/koncovú elektrinu je určovaná na trhu. Konkrétne ceny sú na Slovensku veľmi závislé od cien na medzinárodných trhoch, najmä na burze v Lipsku. Slovenská cena s malou prirážkou prakticky kopíruje cenu na tejto burze. A cena elektriny na burze sa zase väčšinou pohybuje veľmi podobne ako cena ropy. Ak ropa zdražuje, zvyšuje sa aj cena elektriny. A naopak. V zásade teda platí, že existuje veľmi tesná závislosť medzi cenou ropy na svetovom trhu a cenou elektriny na Slovensku. Nakoľko cena ropy za posledné roky významne klesla, klesla aj ceny elektriny. Preto je dobré si urobiť prehľad v aktuálnych cenách elektrickej energie.


Legislatíva garantuje istotu

Pravidlá fungovania trhu s elektrinou sú definované na rôznych úrovniach. Keďže trh s elektrinou je súčasťou jednotného európskeho trhu, základné pravidlá sú spoločné pre všetky členské štáty EÚ a sú súčasťou európskych pravidiel. Na Slovensku sú najdôležitejšími normami:

  • zákon č. 656/2004 o energetike
  • zákon č. 276/2001 o regulácii v sieťových odvetviach
  • nariadenie vlády č. 317/2007, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou

S cieľom podporiť konkurenčné prostredie na trhu s elektrinou slovenská legislatíva veľmi dôsledne vyriešila aj možné pochybnosti klientov alternatívnych dodávateľov. Vláda vo svojom nariadení číslo 317/2007 dáva v §14 jednoznačné záruky, že nikto bez elektriny nezostane. Na základe tohto predpisu je v prípade problémov alternatívneho dodávateľa elektriny povinný tradičný dodávateľ prevziať jeho záväzky a dodávať mu elektrinu


Nebojte sa zmeny dodávateľa elektriny. Kvalita dodávky elektriny zostáva rovnaká. Pri výbere elektriny sa preto v zásade môžete vždy baviť iba o cene za dodávku elektrickej energie.

Pokiaľ sa rozhodnete zmeniť dodávateľa elektriny, alebo plynu, či už od tradičného alebo niektorého z alternatívnych dodávateľov, kvalita dodávok sa nezmení. Zákon totiž garantuje dodávky elektriny a plynu s rovnakou stabilitou a požadovanou kvalitou, ktorú musí zabezpečiť každý dodávateľ . Aj v najhoršom prípade, ak by náhodou niektorý z dodávateľov opustil trh(skrachoval), zákon garantuje odberateľom nepretržitú dodávku elektriny a plynu a to prostredníctvom tradičných dodávateľov - pod názvom „dodávateľ poslednej inštancie“ .


Spotreba elektriny vo firmách je vysoko individuálna.

Preto je potrebne mať pripravené podklady a vyžiadať si cenové ponuky od viacerých dodávateľov na porovnanie ceny elektriny.